prodej velkých stanů a hal

prodej velkých stanů a hal

Průběh spolupráce při prodeji stanů / hal

 • Přes naši webovou stránku, doporučení nebo telefonický kontakt získáme poptávku na stan / halu od klienta
 • Vytvoříme a odešleme nabídku zpravidla do 2-5 dnů
 • V případě zájmu klienta následuje doladění poptávky mailem nebo telefonicky či osobní schůzka
 • V případě potisku stanu / haly požádáme o zaslání grafických dat v křivkách a Vaši hrubou představu jak má stan vypadat (barevnost, umístění oken, loga či motivu, dělené plachty apod.)
 • Vytvoříme zdarma grafický návrh ( 2 možnosti úprav naším grafikem zdarma)
 • Čekáme na schválení grafického návrhu a závaznou objednávku tzn.potvrzení naší finální nabídky
 • Potvrdíme Vaši závaznou objednávku
 • Zadáme Vás či Vaši firmu do našeho systému
 • Odešleme mailem či poštou zálohovou fakturu
 • Po zaplacení zálohové faktury se spustí výroba
 • Stan/halu vyrobíme zpravidla za 4-6 týdnů
 • Po vyrobení se spolu dohodneme na přesném termínu a adrese pro zaslání stanu / haly
 • Zaplacení zbývající částky před nebo při předání stanu / haly
 • Předání stanu popř. montáž stanu či zaškolení Vašich montérů
 • Předání návodu k obsluze, dodacího listu a provozních podmínek
 • Do 14 dnů po provedené platbě odešleme konečnou fakturu-daňový doklad o provedených platbách.

 

Obchodní podmínky společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o. pro smluvní vztahy,

 jejichž předmětem je dodání a montáž velkoprostorových stanů

 

 1. 1.       Výklad základních pojmů:

1.1.         Zhotovitel: MORAVIA PROPAG, s.r.o., IČ: 255 04 428, se sídlem Brno, Karásek 7, PSČ 621 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 28561.

1.2.         Objednatel: subjekt, který vstupuje se zhotovitelem do smluvního vztahu, jehož předmětem je dodání a montáž velkoprostorových stanů.

1.3.         Velkoprostorový stan: stan, jehož dodání a montáž je předmětem smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 1. 2.       Použití obchodních podmínek

2.1.         Tyto obchodní podmínky se použijí pro všechny smluvní vztahy, ve kterých vystupuje MORAVIA PROPAG, s.r.o. jako zhotovitel a současně předmětem těchto smluvních vztahů je dodání a montáž velkoprostorových stanů, a jsou ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi zhotovitelem a objednatelem. Vedlejší ujednání jsou platná pouze v jednotlivých případech, a to výlučně v písemné formě. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.5.2015.

2.2.         Tyto obchodní podmínky se vztahují rovněž na případy, kdy je předměte smluvních vztahů pouze dodání velkoprostorových stanů bez jejich montáže. V takovém případě se neuplatní ujednání těchto obchodních podmínek týkající se montáže stanů. 

 1. 3.       Uzavření smlouvy a doručování

3.1.         K uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem dochází v okamžiku:

a)       podpisu písemné smlouvy oběma smluvními stranami

b)       kdy je objednateli doručeno písemné potvrzení zhotovitele, že přijímá návrh na uzavření smlouvy (objednávku) zaslanou objednatelem.

3.2.         Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci objednaných stanů, zda je součástí dodávky montáž , čas a místo dodání a montáže a cenu díla. V případě, že objednávce předcházela nabídka zhotovitele, lze část či všechny povinné údaje určit odkazem na nabídku zhotovitele.

3.3.         Není-li dohodnuto jinak, je písemná forma splněna rovněž tehdy, pokud je právní jednání učiněno emailem, a to na emailové adresy určené smluvními stranami. V takovém případě se považuje jednání učiněné emailem za doručené druhé smluvní straně v den odeslání tohoto emailu. Písemnosti zasílané poštou či jinou zásilkovou jsou zasílány na adresy uvedené v záhlaví smlouvy či objednatelem potvrzené nabídky, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak, a doručeny v okamžiku jejich převzetí adresátem. V případě, že adresát z jakéhokoliv důvodu zásilku na sjednané adrese nepřevezme, považuje se zásilka za doručenou třetím dnem od jejího odeslání. 

 1. 4.       Základní závazek smluvních stran

4.1.         Zhotovitel se zavazuje dodat stany specifikované ve smlouvě (potvrzené objednávce) do místa dodání specifikovaného smlouvou (potvrzenou objednávkou) řádně a včas ve lhůtě stanovené smlouvou (potvrzenou objednávkou) a v téže lhůtě provést montáž těchto stanů (v případě, kdy je montáž součástí dodávky) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. O předpokládaném termínu dodání zhotovitel informuje objednatele emailem či telefonicky s dostatečným předstihem, tj. alespoň jeden den předem.

 1. 5.       Montáž a součinnost objednatele

5.1.         Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. Tím se rozumí zejména, není-li stranami předem sjednáno jinak:

a)       umožnit zhotoviteli přístup k místu montáže nákladním vozidlem o nosnosti min. 12 tun. V případě, že nebude možné nákladní vozidlo přistavit k místu montáže, přistaví jej zhotovitel na místě místu montáži nejbližším. Případné zvýšené náklady s tímto spojené nese objednatel.

b)       zajistit na vlastní náklady vysokozdvižný vozík s obsluhou, který vyloží stany z nákladního vozidla na místo montáže, přičemž objednatel při tomto vykládání stanů nese nebezpečí škody na stanech. Obsluha s vysokozdvižným vozíkem rovněž poskytne zhotoviteli součinnost při montáži stanů v souladu s pokyny zhotovitele. Není-li možné zajistit výše uvedené v případech, kde je to pro vyložení stanů nutné, zavazuje se objednatel zajistit dostatečný počet osob k bezpečnému vyložení stanu.

c)       zajistit řádně připravený povrch pro montáž stanů, tj. zejména povrch musí být rovný, betonové patky dostatečně velké. Zhotovitel vždy na žádost objednatele upřesní požadavky pro montáž konkrétních stanů. Objednatel se zavazuje nejpozději 5 dnů od uzavření smlouvy podat zhotoviteli informace o povrchu, na kterém se montáž stanů bude provádět, a fotografii tohoto povrchu v případě, že tato informace spolu s fotem nebyla již součástí smlouvy (potvrzené nabídky).

d)       zajistit na vlastní náklady v místě montáže přívod elektrické energie 230 V a jeřáb či montážní plošinu s obsluhou, která poskytne zhotoviteli při montáži potřebnou součinnost dle pokynů zhotovitele, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

5.2.         V případě, že objekt není připraven na montáž stanů (tj. zejména není připraven povrch pro montáž), nebo v případě, že objednatel neposkytl potřebnou součinnost (tj. zejména nezajistil vysokozdvižný vozík a jeřáb nebo plošinu a obsluhu těchto strojů, pokud jsou v daném případě potřeba), stanoví zhotovitel po dohodě s objednatelem náhradní termín montáže. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat objednateli náklady, které mu vznikly v souvislosti s marným výjezdem do místa dodání a montáže. Tyto náklady se sestávají zejména z nákladů na dopravu, zajištění techniků a skladování stanů po dobu nepřipravenosti objektu na montáž, přičemž cena tohoto skladování činí 100,- Kč/1 den.

5.3.         Průměrná doba montáže činí v závislosti na rozsahu a počasí 1-3 dny. V případě zvýšených nákladů na montáž (především kvůli nevyhovujícímu např. podmáčenému terénu apod.) se strany zavazují písemně dohodnout na přiměřeném zvýšení ceny montáže v závislosti na zvýšení nákladů objednatele na tuto montáž. Objednatel nese nebezpečí škody na stanech po dobu, kdy zhotovitel neprovádí montáž (tj. zejména v nočních hodinách). O provedeném dodání, montáži a předání celého díla sepíší smluvní strany protokol, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení. Případné výhrady k dílu je objednatel povinen vyznačit do tohoto protokolu. V případě, že žádné výhrady do tohoto protokolu objednatel nevyznačí, platí, že dílo převzal bez výhrad. Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až okamžikem úhrady celé ceny díla.

5.4.         Dohodnou-li se strany písemně, může být montáž provedena objednatelem na jeho náklady za účasti technika zhotovitele, který vykoná technický dozor nad montáží a při tom zaškolí objednatelem určené osoby v oblasti montáží a demontáží těchto stanů. Cena tohoto technického dozoru a proškolení určených osob bude v takovém případě účtována hodinově, a to částkou 350,- Kč bez DPH/1hod, a to za každou započatou hodinu strávenou cestou ze sídla zhotovitele do místa montáže, technickým dozorem, školením určených osob a cestou z místa montáže do sídla zhotovitele. Cesta technika je navíc účtována sazbou 8,- Kč za každý ujetý kilometr. Tento stavební dozor, provedení školení a ujeté kilometry budou v takovém případě rovněž zaznamenány do předávacího protokolu.

5.5.         Zhotovitel objednatele výslovně upozorňuje, že pro jakoukoli manipulaci se stany (zejména montáž a demontáž) je nutná znalost správného technického postupu pro tuto manipulaci. Zhotovitel provádí školení tohoto technického postupu za hodinovou sazbu 250,- Kč/hod + cestovné dle místa školení. V případě zájmu objednatele o toto školení uzavřou smluvní strany zvláštní smlouvu, jejímž předmětem bude provedení tohoto školení.

 1. 6.       Cena za dodání a montáž

6.1.         Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dodání stanů a jejich montáž ve výši stanovené smlouvou (potvrzenou objednávkou). Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby spojené s dodáním stanů a provedením montáže. 

6.2.         Cena za dodání stanů a jejich montáž a platební podmínky jsou stanoveny smluvními stranami ve smlouvě (potvrzené objednávce).

6.3.         V případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoli části celkové ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.4.         V případě, že nebude celková cena včas uhrazena, má zhotovitel právo demontovat dodané zboží a toto odvézt a uskladnit do doby, než dojde k úplné úhradě celkové ceny a dále popsaných nákladů. V případě demontáže a odvozu stanů je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s demontáží, dopravou a uskladněním stanů a i s jejich následnou opětovnou dopravou na místo montáže a s opětovnou montáží. Tyto náklady je objednatel povinen uhradit před provedením opětovného dodání a montáže stanů.

 1. 7.       Záruka a práva z vadného plnění

7.1.         Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na konstrukci v délce trvání 36 měsíců na opláštění v délce trvání 24 měsíců. Konkrétní pravidla záruky jsou uvedena v záručním listu, který objednatel obdrží při převzetí díla.

7.2.         Objednatel je povinen dílo prohlédnout při převzetí díla. Vady zjistitelné při převzetí díla je objednatel povinen písemně vyznačit do protokolu dle bodu 5.3. těchto obchodních podmínek.

7.3.         Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, je objednatel povinen písemně uplatnit u zhotovitele do 10 dnů ode dne zjištění vady. Uplatnění vad musí obsahovat zejména přesný popis vady a její fotografii.

7.4.         Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatnění vad (zda je uznává či nikoli) do 30 dnů od obdržení písemného uplatnění vad. Vyžádá-li si zhotovitel informaci nutnou k posouzení reklamace objednatele, kterou objednatel v uplatnění vad neuvedl, neběží lhůta podle věty první po dobu prodlení objednatele s poskytnutím této informace. Objednatel je také povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla v místě dodání, pokud je to pro posouzení reklamace nezbytné.

7.5.         Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupit od smlouvy. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vady, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění vady. Neodstraní-li zhotovitel vady, které uznal, ve lhůtě 60 dnů od sdělení objednatele o volbě práva z vadného plnění či oznámí-li, že uznané vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

7.6.         Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vady, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění vady. Neodstraní-li zhotovitel vady, které uznal, ve lhůtě 60 dnů od sdělení objednatele o volbě práva z vadného plnění či oznámí-li, že uznané vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. 

 1. 8.       Odstoupení od smlouvy

8.1.         V případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoli části kupní ceny delšího než 21 dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

 1. 9.       Rozhodné právo a rozhodování sporů

9.1.         Skutečnosti neuvedené ve smlouvě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.2.         Případné spory, které nebudou moci být vyřešeny dohodou, budou řešeny u věcně příslušného soudu s tím, že je mezi účastníky sjednána místní příslušnost soudu v místě sídla zhotovitele